+32 (0)496 25 18 04
Vliegveld 11, 8560 Wevelgem

Algemene voorwaarden

De facturen zijn steeds contant betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum , tenzij anders op de factuur vermeld.

Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de  verzending van de factuur op straffe van onontvankelijkheid.

Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege ingebrekestelling een schadevergoeding van 10 % op de  factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 50 euro alsook een verwijlintrest van 8 % per maand, bijkomstig alle kosten hieraan verbonden.

Bij de betaling van een factuur , zelfs bij een deelbetaling , mag steeds geacht worden de werken aanvaard en goedgekeurd te zijn door de klant voor wat betreft de prijs als ook voor wat betreft de kwaliteit tenzij de klant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de  hierboven vermelde termijn.

Bij niet ( tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoud de firma RENCON bvba zich het recht de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de  nog openstaande schuld. Schadevergoedingen hier dientengevolge zijn, vanwege de klant , nooit eisbaar.

De klant treft vooraf alle voorzieningen wat betreft veiligheid en bereikbaarheid van de te bewerken bestanddelen. Bij werken waarvoor een veiligheidscoördinator dient aangesteld te worden is enkel de klant hiervoor aansprakelijk. Rencon bvba gaat hiervan dan ook uit dat dit in orde is. Extra maatregelen opgelegd door veiligheidscoördinator zijn niet in onze prijzen verwerkt en zijn dan ook ten laste van de  klant.

Extra maatregelen opgelegd voor het behalen van isolatie- en energienormen zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk vermeld.

Offertes van Rencon hebben steeds voorrang op bestekken of plannen. Wijzigingen tov de offerte zullen steeds als meerwerk door de klant worden aanvaard.

De klant is steeds aansprakelijk voor de schade t.a.v goederen van derden die geleden wordt ingevolge uitgevoerde werken. De klant zal, in de mate van de mogelijkheid, de toegang tot de plaatsen, waar door de firma Rencon bvba wordt gewerkt, verbieden voor derde personen. Dat geldt ook voor de plaatsen waar, ingevolge geleverde werkzaamheden, de bewerkte bestanddelen nog niet volledig zijn gedroogd.

Rencon behoud zich steeds het recht voorschotfacturen op te maken en enkel werken uit te voeren na volledige betaling van deze voorschotfacturen.

Indien werkzaamheden moeten worden onderbroken, of geen startdatum kan worden aangehouden door een factor die in handen van de klant ligt, behoud Rencon zich het recht, de uren waarop niet kan gewerkt worden, door te rekenen in regie.

Voorafgaandelijke prijsopgaven zijn steeds indicatief en kunnen niet als basis dienen tot het betwisten van facturen tenzij nadrukkelijk op de prijsopgave staat vermeld dat de werken zullen worden uitgevoerd aan voormelde prijs.

Meerwerken , d.w.z werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, worden steeds uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van de gebruikte goederen. De klant heeft zich voorafgaandelijk geïnformeerd naar de op dat moment gangbare tarieven en verklaard zich met deze akkoord tenzij uitdrukkelijk hiervan wordt afgeweken.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet- beroepsmatige doeleinden , de producten of dienst verwerft of gebruikt , worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen  kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbanken van Ieper.

De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

De klant staat steeds in voor stromend water en voldoende aangepaste elektriciteit om de werken op een veilige manier uit te voeren.

Gebruik van openbaar domein , parkeerkosten of andere kosten die door de plaatselijke stedelijke of gemeentelijke diensten specifiek voor deze werken worden opgelegd zijn steeds te laste van de klant.

Bij het niet akkoord gaan met de algemene voorwaarden van Rencon behoud Rencon zich steeds het recht kosteloos alle overeenkomsten op te schorten of nietig te verklaren.